Ontdek het op Google Play


Privacyverklaring Stichting Donderdag Meppeldag

10 juni 2019
Je privacy is voor Stichting Donderdag Meppeldag van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:
 Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de app Donderdag Meppeldag App allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Donderdag Meppeldag.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres.. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.


Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 via social media
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of
de afmeldoptie gebruiken.


Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze app Donderdag Meppeldag App om te achterhalen op
welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.


App store
Onze app Donderdag Meppeldag App moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met je persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
 Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.
Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een e- mail sturen naar info@donderdagmeppeldag.app. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Stichting Donderdag Meppeldag
Zuideinde 29
7941GA Meppel info@donderdagmeppeldag.app 0854017160